بلیط اتوبوس رشت به تهران برای تاریخ شنبه 27 بهمن

رزرو و خرید بلیط اتوبوس رشت به تهران بلیط همسفر، VIP، ایران پیما، رویال سفر، سیر و سفر و دیگر شرکت ها مسافربری به صورت اینترنتی و لیست قیمت

 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 01:15

  ظرفیت: 2 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 01:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران آزادي

  ساعت: 02:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران آزادي

  ساعت: 02:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 02:00

  ظرفیت: 0 نفر

  300,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 02:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • مارال 32 نفره

  ترمینال میدان گیل رشت تهران آزادي

  ساعت: 02:30

  ظرفیت: 2 نفر

  300,000ریال
 • VOLVO VIP B9 ۲۵

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 02:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 02:45

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 03:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 07:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • VOLVO B7

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 07:00

  ظرفیت: 16 نفر

  215,000ریال
 • سوپر ویژه درجه یک

  رشت تهران

  ساعت: 07:00

  ظرفیت: 0 نفر

  215,000ریال
 • ۲۴ صندلی تخت شو

  رشت تهران

  ساعت: 07:05

  ظرفیت: 6 نفر

  345,000ریال
 • ((وی ای پی تخت شو))۲۵ نفره ۰۰

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 07:15

  ظرفیت: 4 نفر

  345,000
  327,750ریال
  5 %
 • رنو وی ای پی ۲۵نفره

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 07:30

  ظرفیت: 2 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا تخت شو ۲۵ نفره

  رشت تهران

  ساعت: 07:30

  ظرفیت: 5 نفر

  345,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 08:00

  ظرفیت: 1 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا۳۲نفره

  رشت تهران

  ساعت: 08:00

  ظرفیت: 14 نفر

  300,000ریال
 • سوپر ویژه درجه یک

  رشت تهران

  ساعت: 08:05

  ظرفیت: 0 نفر

  215,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 08:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • وی ای پی تخت شو(مان)

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 08:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000
  327,750ریال
  5 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران آزادي

  ساعت: 08:35

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • VOLVO VIP B9 ۲۵

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 09:00

  ظرفیت: 3 نفر

  345,000ریال
 • ((وی ای پی تخت شو))۲۵ نفره ۰۰

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 09:25

  ظرفیت: 11 نفر

  345,000
  327,750ریال
  5 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 09:30

  ظرفیت: 3 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا تخت شو ۲۵ نفره

  رشت تهران

  ساعت: 09:30

  ظرفیت: 10 نفر

  345,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 10:00

  ظرفیت: 6 نفر

  345,000ریال
 • وی ای پی اسکانیا

  رشت قم

  ساعت: 10:00

  ظرفیت: 5 نفر

  300,000ریال
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 10:00

  ظرفیت: 16 نفر

  345,000ریال
 • سوپر ویژه درجه یک

  رشت تهران

  ساعت: 10:10

  ظرفیت: 12 نفر

  215,000ریال
 • ((اسکانیا))

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 10:25

  ظرفیت: 32 نفر

  215,000
  204,250ریال
  5 %
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 10:30

  ظرفیت: 9 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 11:00

  ظرفیت: 8 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیاvip نفره۳۰

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 11:00

  ظرفیت: 12 نفر

  300,000ریال
 • ((( وی ای پی اسکانیا)))

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 11:30

  ظرفیت: 19 نفر

  300,000
  285,000ریال
  5 %
 • اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 12:00

  ظرفیت: 13 نفر

  300,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 12:15

  ظرفیت: 10 نفر

  345,000ریال
 • ((وی ای پی تخت شو ))۲۵ نفره۰۰۰

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 12:30

  ظرفیت: 12 نفر

  345,000
  327,750ریال
  5 %
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 13:00

  ظرفیت: 11 نفر

  345,000ریال
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 13:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا۳۲نفره

  رشت تهران

  ساعت: 13:00

  ظرفیت: 8 نفر

  300,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 13:30

  ظرفیت: 10 نفر

  345,000ریال
 • ((( وی ای پی اسکانیا)))

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 13:30

  ظرفیت: 25 نفر

  300,000
  285,000ریال
  5 %
 • رنو 23VIP چپ

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 15 نفر

  345,000ریال
 • VOLVO VIP B9 ۲۵

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 14:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران آزادي

  ساعت: 14:01

  ظرفیت: 11 نفر

  345,000ریال
 • وی ای پی (۳۲نفره )

  رشت تهران

  ساعت: 14:15

  ظرفیت: 15 نفر

  300,000ریال
 • VOLVO VIP B9 ۲۵

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 14:30

  ظرفیت: 7 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 15:00

  ظرفیت: 6 نفر

  345,000ریال
 • VOLVO VIP B9 ۲۵

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 15:15

  ظرفیت: 11 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 21 نفر

  345,000ریال
 • ((( وی ای پی اسکانیا)))

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 15:30

  ظرفیت: 26 نفر

  300,000
  285,000ریال
  5 %
 • اسکانیاvip نفره۳۰

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 15:45

  ظرفیت: 6 نفر

  300,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 16:00

  ظرفیت: 15 نفر

  345,000ریال
 • ((وی ای پی تخت شو ))۲۵ نفره۰۰۰

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 16:10

  ظرفیت: 12 نفر

  345,000
  327,750ریال
  5 %
 • وی ای پی (۳۲نفره )

  رشت تهران

  ساعت: 16:15

  ظرفیت: 15 نفر

  300,000ریال
 • رنو 23 نفره VIP

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 8 نفر

  345,000ریال
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 16:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا۳۲نفره

  رشت تهران

  ساعت: 17:00

  ظرفیت: 14 نفر

  300,000ریال
 • ولوو تی ایکس

  رشت تهران

  ساعت: 17:10

  ظرفیت: 22 نفر

  215,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 2 نفر

  345,000ریال
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 17:30

  ظرفیت: 9 نفر

  345,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 18:00

  ظرفیت: 21 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا۳۲نفره

  رشت تهران

  ساعت: 18:15

  ظرفیت: 11 نفر

  300,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 19:15

  ظرفیت: 10 نفر

  345,000ریال
 • بنز وی ای پی ۲۵نفره

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 19:30

  ظرفیت: 7 نفر

  345,000ریال
 • وی ای پی اسکانیا

  رشت قم

  ساعت: 20:00

  ظرفیت: 10 نفر

  300,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران بيهقي

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 11 نفر

  345,000ریال
 • اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 20:30

  ظرفیت: 8 نفر

  300,000ریال
 • اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

  رشت تهران پایانه غرب

  ساعت: 21:30

  ظرفیت: 0 نفر

  300,000ریال
 • 25 نفره (VIP)

  ترمینال میدان گیل رشت تهران آزادي

  ساعت: 22:30

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • VOLVO VIP B9 ۲۵

  رشت قم

  ساعت: 22:50

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000
  310,500ریال
  10 %
 • SCANIA VIP ۲۵ تخت شو

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 0 نفر

  345,000ریال
 • ((وی ای پی تخت شو ))۲۵ نفره۰۰۰

  رشت پایانه غرب(تهران)

  ساعت: 23:00

  ظرفیت: 15 نفر

  345,000
  327,750ریال
  5 %
 • اسکانیا وی ای پی۳۲نفره

  رشت پایانه غرب (تهران)

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 9 نفر

  300,000ریال
 • وی ای پی (۳۲نفره )

  رشت تهران

  ساعت: 23:30

  ظرفیت: 15 نفر

  300,000ریال
 • اسکانیا۳۲نفره

  رشت تهران

  ساعت: 23:55

  ظرفیت: 23 نفر

  300,000ریال
نمایش فیلترها
بستن فیلترها

برای مسیر رشت به تهران میتوانید از پرواز استفاده نمایید